ศพด.บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
ปรัชญา
มารยาทดี  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  ร่วมสัมพันธ์ชุมชน
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  (ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา)  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม  สร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมพลานามัยให้สมบูรณ์
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา
เด็กสดใส  ใส่ใจวินัย
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ศูนย์สวย ชุมชนมีส่วนร่วม
 
เป้าหมาย
1.  เด็กปฐมวันได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2.  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
4.  บุคลกากรมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ
5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
Untitled Document
   
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 158 หมู่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 13/08/2020